ECM

ECM – System Zarządzania Utrzymaniem Taboru
Informacja dla podmiotów trzecich zainteresowanych współpracą

1.      Podstawy prawne

Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2004/49/WE, uzupełniona Dyrektywą 2008/110/WE, w art. 14a (1) wymaga, aby każdy pojazd kolejowy miał przypisany do niego Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie Wagonów (ECM). Zadanie ECMa to wdrożenie i zarządzanie systemem utrzymania wagonów zapewniającym bezpieczeństwo ich eksploatacji w całej Europie. System ten musi spełniać następujące cztery funkcje:

  • funkcja rozwoju utrzymania – zarządzanie dokumentacją dot. utrzymania w oparciu o dane projektowe i eksploatacyjne;
  • funkcja zarządzania utrzymaniem taboru – zarządzanie kierowaniem taboru do czynności utrzymaniowych i jego powrotem do eksploatacji;
  • funkcja przeprowadzania utrzymania – faktyczne poddawanie wagonów czynnościom utrzymaniowym;
  • funkcja zarządzająca – nadzór nad trzema ww. funkcjami i ich koordynowanie.

10 maja 2011 roku, ukazało się Rozporządzenie Komisji Europejskiej 445/2011 w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 653/2007. Zgodnie z tym Rozporządzeniem, od 31.05.2013 roku  wszyscy przewoźnicy kolejowi w UE, będą mogli przewozić wagony tylko takich posiadaczy, którzy współpracują (bądź są nimi samodzielnie) z podmiotami ECM certyfikowanymi na warunkach określonych w ww. Rozporządzeniu.
Organem certyfikującym w Polsce jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

16 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/779 ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011. Dotychczas zasady funkcjonowania ECM określało rozporządzenie Komisji 2011/445. Dokument ten dotyczył jednak wyłącznie podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych, wprowadzając ich obowiązkową certyfikację. Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pozostałych rodzajów pojazdów (np. wagonów pasażerskich czy lokomotyw) nie podlegały obowiązkowi certyfikacji. Rozporządzenie reguluje zasady funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Nowe przepisy dotyczą utrzymania wszystkich pojazdów kolejowych.

2. Status „Tankwagon”

W celu spełnienia wymagań, Tankwagon zbudował i wdrożył u siebie kompleksowo opracowany we własnym zakresie System Zarządzania Utrzymaniem (MMS). W lutym 2013 roku wystąpiliśmy do Prezesa UTK z wnioskiem o zatwierdzenie Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) Tankwagon Sp. z o.o.

W sierpniu 2013 roku, na mocy decyzji organu certyfikującego – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – otrzymaliśmy Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe (PL/31/0013/0020), ważny na okres trzech lat. Dokument ten potwierdza spełnienie przez naszą Spółkę standardów technicznych i i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji taboru kolejowego.  Tym samym spełniliśmy wymóg obowiązkowej certyfikacji ECM wprowadzonej do ustawodastwa europejskiego Dyrektywami Unii Europejskiej nr 2004/49/WE oraz nr 2008/110/WE i Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011, a do prawa polskiego Ustawą z dn. 16.09.2011 r. o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym.

Po roku funkcjonowania jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) – w sierpniu 2014 roku przeszliśmy pozytywnie kontrolę Urzędu Transport Kolejowego na okoliczność spełnienia wymagań pod kątem stosowania certyfikatu ECM. Fakt ten potwierdza wysoką ocenę merytoryczną stworzonego przez nas Systemu Zarządzania Utrzymaniem ECM i jego codziennego, praktycznego funkcjonowania.

W sierpniu 2016 roku zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego otrzymaliśmy przedłużenie ważności certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (PL/31/0016/0021) do roku 2021. Otrzymanie prolongaty certyfikatu, na maksymalny możliwy okres tj. 5 lat świadczy o wysokim  poziomie usług świadczonych przez firmę. Certyfikowany system utrzymania w firmie został stworzony i jest na bieżąco aktualizowany przez naszych pracowników.

W związku z wygaśnięciem certyfikatu, w październiku 2021 zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, otrzymaliśmy certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Wydany certyfikat jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011. Certyfikat został wydany na maksymalny możliwy okres pięciu lat – do 8.10.2026.

3. Oferta „Tankwagonu” w zakresie nadzoru ECM.

W istniejącej sytuacji prawnej jesteśmy gotowi do świadczenia usługi bycia podmiotem ECM innym posiadaczom wagonów którzy samodzielnie nie są w stanie pełnić roli ECM dla własnych wagonów. Posiadamy wykształconą, doświadczoną (ponad 10-letni staż pracy w zakresie eksploatacji taboru kolejowego) i wykwalifikowaną kadrę, w tym z uprawnieniami takimi jak: audytor wewnętrzny ECM; doradca ds. przewozu materiałów niebezpiecznych koleją RID; pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem (ECM) w transporcie kolejowym.

Posiadamy dokumentacje systemu utrzymania poszczególnych typów wagonów (DSU) w tym uniwersalną dokumentację VPI stosowaną dla wagonów zarejestrowanych w krajach zachodniej Europy, dokumentacje konstrukcyjne i eksploatacyjne posiadanej floty (obsługowe, konserwacyjne itp.). Mamy wdrożony System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) oraz wszystkie procedury istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji taboru, współpracujemy z uznanymi, autoryzowanymi warsztatami naprawczymi w Polsce i zagranicą w zakresie napraw wagonów i podzespołów.

Posiadamy także ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności, w tym też tzw. ubezpieczenie AVV – z tytułu szkód wyrządzonych przez wagon osobom trzecim, na sumę ponad 10 mln EUR.  Dodatkowo jesteśmy ubezpieczeni z tytułu świadczenia usługi ECM podmiotom zewnętrznym.

Wszystko to sprawia, że możemy zagwarantować klientom najwyższą jakość naszej usługi nadzoru Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie.

Abyśmy mogli objąć nadzorem ECM wagony naszego klienta, konieczne jest spełnienie przez klienta pewnych minimalnych wymogów w zakresie posiadania dokumentów, takich jak m.in.:

  • podstawowa dokumentacja konstrukcyjna wagonów,
  • Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) wagonów (POMOŻEMY w jej opracowaniu lub zaproponujemy własną-VPI),
  • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, zawierająca instrukcje obsługi, bieżącej konserwacji i bezpieczeństwa wagonów oraz opis techniczny wagonu (POMOŻEMY w ich opracowaniu),
  • dane o eksploatacji wagonów (przebiegi kilometrowe),
  • akta wagonu zawierające dotychczasową historię i rejestr czynności utrzymaniowych, w tym dokumenty ponaprawcze,
  • w  miarę potrzeb inne dokumenty formalno-prawne jak np.: prawo dysponowania wagonami, potwierdzenie rejestracji wagonów w krajowym rejestrze wagonów, świadectwa typu wagonów, protokoły dopuszczenia do eksploatacji zbiorników wystawione przez inspektorów dozoru technicznego, autoryzacja bezpieczeństwa bocznicy, itp.

Aktualnie spółka „Tankwagon” pełni rolę certyfikowanego podmiotu ECM dla wagonów własnych, wagonów firmy Nitro Chemical Sp. z o. o. oraz dla wagonów niemieckiej grupy kapitałowej EWL.

Dla zainteresowanych podjęciem współpracy w kwestii nadzoru ECM stawiamy się do dyspozycji.